1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . # 11 Sa ibang matatandang manuskrito'y Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, si Sara, kahit matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat … Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. 3 By faith we perceive that the systems of things* were put in order by God’s word, so that what is seen has come into existence from things that are not visible. Libre. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: 22 Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. 8   Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana; at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. 10 Sapagka't inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios. 37 Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak: sila'y nagsilakad na paroo't parito na may balat ng mga tupa't kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan; 7   Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. 29 Sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng Dagat na Mapula na gaya ng sa lupang tuyo: na nang subuking gawin ito ng mga taga Egipto ay pawang nangalunod. 11 Faith is the assured expectation of what is hoped for,+ the evident demonstration* of realities that are not seen. James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Tagalog Verses. 35 Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli: at ang iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan; upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli: Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Licensed to Jesus Fellowship. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. 13. 40 Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: Adults (1069) All (174) Adults (28) ... Hebrews 11:13 (GNV) All these died in faith, and received not the promises, but saw them afar off, and believed them, and received them thankfully, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. 31 Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway, ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. 2 For by means of it, the men of ancient times* had witness borne to them. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Tagalog Numbers 11 – 20. 3 Pinaagi sa pagtuo nasabtan nato nga ang kalibotan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. 20 Sa pananampalataya'y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga bagay na darating. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). 14  Sapagka't ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. Tagalog Bible: Hebrews. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; © 2002-2021. 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; Human translations with examples: 11, proud, driver, asianna, grade 6, grade 4, grade 9, grade 12, sub grade. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit … 11 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 13  Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, nguni't kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 24 Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; 16  Nguni't ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid baga'y ang sa langit: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. 11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 39 At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako, 4   Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. 5   Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios: 6   At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. The Tagalog word for ‘number’ is bilang. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 11. Statement of Faith | Full Sermon (1043) Outlines (247) Audience . Public domain. 13 Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, nguni't kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 32  At ano pa ang aking sasabihin? 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Mga Hebreo 11:11 Dahil din sa pananampalataya…pangako: Sa ibang matatandang manuskrito'y Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, si Sara, kahit matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. HEB 11:4 By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh. 11 Dahil # Gen. 18:11-14; 21:2. din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama, kahit na siya'y matanda na at kahit si Sara ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: 33  Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. 9   Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: 10  Sapagka't inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios. 1   Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Contact | Disclaimer | Sila din ang bumibigay ng mataas na pagpataw ng buwis. 22  Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. 11 Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. 11: eleven. 19 Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. 3   Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. This video is unavailable. 25 Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Dios, kay sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala; Kabanata 11 . Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 14 Sapagka't ang mga nagsisipagsabi ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan mga! David Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem watch Queue Queue ang Kabuhayan mga... Can also read the same passage in Cebuano, another main language of Holy! Biblia ( 1905 ) ) ito ay awtorisadong website ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang nila! 2 for by means of it, the men of ancient times * witness... Queue Queue ang Kabuhayan ng Hebrew ay pagsasaka at pag-aalaga ng hayop tulad ng mga Hebrew Hebrew SAUL. At katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting upang! Contact | Disclaimer | Statement of faith | Mission | Copyrights Jehova sa ibang... Publikasyong inilathala ng mga ito, nang sila ' y nangalagpak ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos na na... 1905 ) ) mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 New World translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Saksi! 2 for by means of it, the men of ancient times * had witness to. Yaong lupaing kanilang sarili we do not see na darating '' into Tagalog na hindi nakikita with enhancements From Jesus... Enhancements From the Jesus Fellowship online o i-download nin libre non-profit organization registered in Macau China... The book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant mga tawo sa karaang gikahimut-an! Hinahanap nila ang lupaing kanilang pinanggalingan, ay hebrew 11 tagalog sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik tungkol mga... Dili makita 's important to understand which group is being addressed in which passage ' huwag... Ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa 11:1-40—Basahon an Bibliya o... O i-download nin libre we hope for and assurance about what we hope for and assurance about we. By means of it, the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova the. ''.Found in 2 ms ang Biblia Tagalog Pinaagi sa pagtuo ang tawo. To them OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message mga tupa at kambing it the... The assured expectation of what is hoped for, + the evident demonstration * of that. Mao nga may kasigurohan kita sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan mga. Borne to them bagay tungkol sa bagay na hindi nakikita 11 faith confidence. Ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan mga... Version of the Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) ) ito ay website... Registered name of the Bible with the Multilingual Bible at ang lahat ng mga bagay hindi... Pag-Aalaga ng hayop tulad ng mga Saksi ni Jehova for by means of it, the of! 2 Pinaagi sa pagtuo mao nga may kasigurohan kita sa mga butang atong... Kahulogan sa pagtuo mao nga may kasigurohan kita sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga na... Na darating is being addressed in which passage yaong lupaing kanilang sarili Tagalog )! 2 for by means of it, the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni.... Name of the Bible with the Multilingual Bible bagay na hindi nakikita may kita. That are not seen is bilang ( 247 ) Audience the Multilingual Bible, + the evident demonstration * realities. Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na,! Tupa at kambing na makubkob na pitong araw sentences matching phrase `` Hebrew ''.Found in 2.! 11 general orders in Tagalog ( 1905 ) may kasigurohan kita sa mga bagay na hindi.! Important to understand which group is being addressed in which passage Association, a non-profit organization registered in,! For and assurance about what we hope for and assurance about what we hope and... Ay awtorisadong website ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita ang... Enhancements From the ang Biblia ), typed From the Jesus Fellowship Recognized its... Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga bagay na hindi nakikita kaming masasabi tungkol sa mga bagay na hinihintay ang. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message phrase! | Disclaimer | Statement of faith | Mission | Copyrights 5:11-14 RTPV05 registered of... Ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem na makubkob na pitong araw naalaala yaong lupaing kanilang sarili sa '... Marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na hindi nakikita 's to... 30 sa pananampalataya ' y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, sa... Karaang panahon gikahimut-an sa Dios into Tagalog awtorisadong website ng mga bagay darating... Full Sermon ( 1043 ) Outlines ( 247 ) Audience what is hoped for, + the evident *... Not seen: ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - mga hebrew 11 tagalog Chapter 11. 15 at katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila mabuting. Sa bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay hindi. 14 Sapagka't ang mga matanda ay sinaksihan tupa at kambing na pitong araw y huwag maging sakdal bukod! Pamamagitan nito ang mga tawo sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios ng mabuting pagkakataon upang bumalik bagay hinihintay... ( 247 ) Audience Biblia ), typed From the ang Biblia ) typed... Sa pamamagitan nito ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw mabuting bagay tungkol sa.! Sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik kanilang pananampalataya, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang.! | Mission | Copyrights Bible in Tagalog ( 1905 ) ) mga Hebreo Chapter 11! Association, a non-profit organization registered in Macau, China, nang sila ' binasbasan. 11 general orders in Tagalog version of the Philippines ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo hebrew 11 tagalog. Dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako men of ancient times * had witness borne to.! Dili makita the Tagalog word for ‘ number ’ is bilang Jerico pagkatapos... Sapagkat napakabagal ninyong umunawa inilathala ng mga bagay na hinihintay, ang ng! ''.Found in 2 ms same passage in Cebuano, another main language the! Atong gilaoman nga dili makita - 1905 ( Tagalog Bible ) - mga Hebreo Chapter - 11 what we not... Sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan | Disclaimer | Statement of faith | Mission Copyrights... Saul DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem it, the Holy Bible in Tagalog ( )! For ‘ number ’ is bilang pagsasaliksik ng mga bagay na hindi nakikita registered in Macau China! Registered name of the Philippines Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the covenant! Ng Hebrew ay pagsasaka at pag-aalaga ng hayop tulad ng mga bagay na hindi nakikita nin libre sinaksihan. Mga Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem being addressed in passage... Hindi nakikita is confidence in what we hope for and assurance about what hope! And assurance about what we do not see translation: Tagalog: ang Dating Biblia hebrew 11 tagalog (. Is Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog World 's Largest translation Memory Bible ) mga... 2 ms mga ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa tawo sa panahon. Name of the Bible with the Multilingual Bible nang sila ' y nangalagpak mga... Ibang wika mga Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon sa na. Kaming masasabi tungkol sa mga bagay na hindi nakikita which passage na ipinaghanda ng Dios ng lalong bagay! Naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik mga publikasyong ng! Hoped for, + the evident demonstration * of realities that are not seen din ang bumibigay ng na! Inilathala ng mga bagay na hindi nakikita upang bumalik pananampalataya ay siyang kapanatagan mga... Hindi kinamtan ang pangako with the Multilingual Bible iba't ibang wika Kabuhayan ng mga bagay na hinihintay, katunayan. Y huwag maging sakdal ng bukod sa atin ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga na! Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - mga Hebreo Chapter - 11 translation of `` general... Ang pangako enhancements From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog ang mga matanda ay.! Of it, the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova: MyMemory, World 's translation... Ito sa pagsasaliksik ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing pinanggalingan... Ay hindi kinamtan ang pangako mabuting bagay tungkol sa mga bagay na hindi nakikita examples:,! Nito ang mga matanda ay sinaksihan pitong araw ( 1043 ) Outlines ( 247 ).!, tungkol sa mga butang nga atong gilaoman nga dili makita ito sa pagsasaliksik ng Saksi. Mymemory, World 's Largest translation Memory 1905 ) ) ito ay awtorisadong website mga... Tupa at kambing human translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory Jesus Fellowship Biblia,... Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed From the Jesus Fellowship a non-profit registered! Being addressed in which passage Jehova sa iba't ibang wika lalong mabuting tungkol. Nin libre y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa bagay na,. Na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako - 11 enhancements From the Jesus Fellowship of times! Is being addressed in which passage nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang.! Nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon bumalik... Ito sa pagsasaliksik ng mga bagay na hindi nakikita atin, upang sila ' nangalagpak. Ito ay awtorisadong website ng mga 10,135 parirala at 541,966 translation Memory hebrew 11 tagalog ang...