1 Mula(A) kina Pablo at Timoteo na mga lingkod[a] ni Cristo Jesus, Para sa mga taga-Filipos na mga hinirang ng Diyos at sumasampalataya kay Cristo Jesus, gayundin sa mga tagapangasiwa[b] at mga tagapaglingkod:[c]. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. [2][5] He was appointed labor minister in 1972 and transport minister in 1976. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Prostě to máš v hlavě. Home / Bibliya / Cebuano. 3 Nagpasalamat ko kanunay sa akong Diyos dihang … This will be a sign to them that they are going to be destroyed, but that you are going to be saved, even by God himself. Krenides zuen izena, Mazedoniako Filipo konkistatzailearen ohorez izen berria hartu zuen arte.Hiri horretan garaitu zituzten Antoniok eta Oktaviok Brutus eta Cassius (K.a. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa Magandang Balita. BIBLIA SA KRISTOHANONG KATILINGBAN Visayan (Philippine Language) to Download Click Here Daang Kasabotan Bag-ong Kasabotan Introduction Introduction Balaod Gospels Genesis Mateo Exodo Marco Levitico Lucas Mga Numero Juan Deuteronomio Buhat Propetikong Kasaysayan Josue Paul's Letters Mga Huhukom Roma 1 Samuel 1-2 Corinto 2 Samuel Galacia 1 Mga Hari Efeso 2 Mga Hari Filipos … Filipos 1:29-30 Unang Regular na Pulong ng Lupong Tagapagpaganap ng Christian Youth Fellowship ng Northeast Southern Tagalog Conference #CYFkoBai bHasStory0 = true; 29 Busa dawata siya ninyo diha sa Ginoo uban sa tanang kalipay; ug pasidunggi ninyo ang mga tawong sama kaniya, 30 kay alang sa bulohaton ni Cristo siya nag-ungaw na sa kamatayon, nga nagtahan sa iyang kinabuhi aron sa paghulip sa kakulang sa inyong pag-alagad kanako. Home / Cebuano / Cebuano Bugna Bible / Web / Mga Taga-Filipos . 1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1 Kaya nga kung mayroong anomang kasiglahan kay Cristo, kung mayroong anomang kaaliwan ng pagibig, kung mayroong anomang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anomang mahinahong awa at habag, 2 Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y mangagkaisa ng pagiisip, mangagtaglay ng isa ring pagibig, na mangagkaisa ng akala, at isa lamang pagiisip; 3 Na huwag ninyong gawin ang … 1 Mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod [] ni Cristo Jesus, Para sa mga taga-Filipos na mga hinirang ng Diyos at sumasampalataya kay Cristo Jesus, gayundin sa mga tagapangasiwa [] at mga tagapaglingkod: []. The Cebuano HTML Bible is free Bible software in the Public Domain and is available for free download. [2][4] On 17 July 1980 he was named as the speaker of the House of Representatives, succeeding Hirokichi Nadao in the post. 17 Ngunit ang iba ay nangangaral nang di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. 13 Nalaman(B) ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Cristo. Home / Cebuano / Cebuano Bugna Bible / Web / Mga Taga-Filipos . The Word Became Flesh . BIBLIA SA KRISTOHANONG KATILINGBAN Visayan (Philippine Language) to Download Click Here Daang Kasabotan Bag-ong Kasabotan Introduction Introduction Balaod Gospels Genesis Mateo Exodo Marco Levitico Lucas Mga Numero Juan Deuteronomio Buhat Propetikong Kasaysayan Josue Paul's Letters Mga Huhukom Roma 1 Samuel 1-2 Corinto 2 Samuel Galacia 1 Mga Hari Efeso 2 Mga Hari Filipos … Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. 3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, 4 Na parating sa bawa't daing ko, ay masayang nananaing ako na … 1. Imo bang giila nga ang pag-antus alang kang Cristo usa ka pribilihiyo? 4 Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat, 5 dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng Magandang Balita tungkol kay Cristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Last Update: 2016-06-26 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous English Tamura was a member of the House of Representatives to which he was first elected in 1955. document.write(sStoryLink0 + "

"); Through you I will make of dating with all people and will bring light to all nations. usa ka pribilihiyo sa pag-antus alang kang Cristo, Filipos 1:29. 1 2 3 4-A A A + Kapitulo 2. 15 Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Cristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo, ngunit mayroon din namang nangangaral nang may tapat na hangarin. A že jseš někdo jinej tady (ukazuje na hlavu) a že jseš někdo jinej tady (ukazuje na rozkrok). 16 Si Cristo'y ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang Magandang Balita. Filipos 1:1-30—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Home / Cebuano / Cebuano Bugna Bible / Web / Isaias . quc Jun qachalal ixoq xubʼij wariʼ: «Sibʼalaj kʼäx kinnaʼo rumal che ri wachajil kukoj kʼi tiempo che rilik ri kajwataj che jun qachalal ixoq rech ri congregación. 29 Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Cristo. 29.1 Ug si Jacob mipadayon sa iyang paglakat, ug miabut sa yuta sa mga anak sa silangan. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Para sa mga taga-Filipos na mga hinirang ng Diyos at sumasampalataya kay Cristo Jesus, gayundin sa mga tagapangasiwa, Ang Panalangin ni Pablo para sa mga Taga-Filipos. Para sa mga Taga-Filipos. 1 Mula kay Pablo, kasama si Timoteo na kapwa ko lingkod # 1:1 lingkod: sa literal, alipin. "Co třeba nesnášíš?" [2][5] He was appointed labor minister in 1972 and transport minister in 1976. #MeetingAdjourned! Para sa mga Taga-Filipos. Alaut ang Ariel, ang Ariel ang ciudad diin si David magpahaluna sa mga campo! Mga Taga-Filipos 1.25 . The numbers used in Cebuano for counting are a mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from Spanish. 31: Ug tan-awa, magasamkon ikaw ug igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Jesus. 1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, 4 Na parating sa bawa't daing ko, ay masayang nananaing ako na … Ikinagagalak ko na si Cristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. Kini maoy awtorisado nga Web site sa mga Saksi ni Jehova. Nangumusta kami kaninyo diha sa Filipos, kamong mga katawhan sa Dios [] nga anaa kang Cristo Jesus, uban usab sa mga nagadumala kaninyo ug sa ilang mga katabang sa buluhaton sa Dios. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Mga Filipos 1:29 - Sapagka't sa inyo'y ipinagkaloob alangalang kay Cristo, hindi lamang upang manampalataya sa kaniya, kundi upang magtiis din naman alangalang sa kaniya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Cookies help us deliver our services. (You can do that anytime with our language chooser button ). Unsa man usab ikaw? Sumulat siya kalaunan sa mga taga-Filipos habang siya ay nakabilanggo, malamang sa Roma. Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Isaias, Chapter 29 . The Christian Bible contains 66 books: 39 in the Old Testament, 27 books in the New Testament. Ug sa pagbaton ko niini nga pagsalig, nahibalo ako nga ako magapabilin, oo, magapabilin ako uban kaninyong tanan, alang sa inyong kauswagan ug kalipay nga sa pagtoo; Filipos 1 SiPablougsiTimoteo, mgaalagadniCristoJesus, alang sa tanan nga gigahin diha kang Cristo Jesus nga ... inyongkaluwasan,ugkinigikansaDios. Each of the 1,189 chapters in the HTML Bible is a separate hyperlinked web page. 2 Ang grasya ug kalinaw gikan sa Diyos, atong Amahan, manaa unta ninyo. Basahin ang Mga Taga Filipos 1:12–14, na inaalam ang ibinunga ng oposisyon na naranasan ni Pablo sa kanyang gawaing misyonero. "Nesnášíš třeba, že máš pindíka. 24 Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. 12 Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong nang malaki sa ikalalaganap ng Magandang Balita. Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga TAGA-FILIPOS Chapter 1 1 Ako si Pablo ug ang akong kauban nga si Timoteo mga alagad ni Cristo Jesus.Nangumusta kami kaninyo diha sa Filipos, kamo nga mga katawhan sa Diosa nga anaa kang Cristo Jesus, uban usab sa mga nagadumala kaninyo ug sa ilang mga katabang sa buluhaton sa Dios.b 2 [2 Hinaut nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo. Ug sa paghisulod niya sa iyang balay, siya mikuha sa usa ka cuchillo ug gikuptan ang iyang puyopuyo ug iyang gihiwa-hiwa siya sumala sa iyang kabukogan sa napulo ug duha ka bahin, ug gipadala siya ngadto sa tanang mga utlanan sa purok sa Israel. 21 Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Cristo at ang kamatayan ay pakinabang. 26 Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Cristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. 1. Dugangi ninyo ang tuig sa tuig; padangata ang fiesta sa iyang panahon: 2. Pinaalalahanan ni Pablo ang mga Banal sa Colosas na ang pagkatubos ay makakamit lamang sa pamamagitan ni Jesucristo. Ug magpadayon ako pagkalipay, kay nasayod ako nga tungod sa inyong mga pag-ampo ug sa panabang sa Espiritu ni JesuCristo, buhi-an gayud ako. Kapitulo 1. Unya pagasakiton ko ang Ariel, ug moabut ang pagminatay ug pagbakho; ug siya alang kanako maingon sa Ariel. "Proč si se tak rozhod?" 22 Kung ako'y mananatiling buháy, ito'y kapaki-pakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. 30: Ug ang manolunda miingon kaniya, "Ayaw kalisang, Maria, kay naangkon mo ang kahimuot sa Dios. 2 Sumainyo nawa ang kagandahang-loob at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesu-Cristo. Read the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation of the Bible. You will be the one to open the blind and set the prisoners of darkness free." Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Pinasalamatan ni Pablo ang mga Banal sa Filipos para sa tulong na kanilang ipinadala sa kanya at hinimok silang magkaisa, at maging matapat na mga tagasunod ni Cristo. Gikan#Buh. "Rozhodla. Cebuano Ang Biblia, Pinadayag Version by Anonymous. IntroductionAbout this ProjectThe Bible in Your LanguageContact 3 Nagpasalamat ko kanunay sa akong Diyos dihang … Mga Taga Filipos. Mga Filipos 4:6 - Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Aron ang inyong paghimaya modagaya diha kang Cristo Jesus … 3 Ginapasalamatan ko ang akong Dios diha sa tanan kong paghandum kaninyo; 4 sa tanan kong pagpangamuyo alang kaninyong tanan, ako sa kanunay magaampo uban sa kalipay, 5 nga mapasalamaton tungod sa inyong pakig … }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Marcos 1 - Basaha ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Sinultian - Sugboanon nga Bibliya (CBV) 9 Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa, 10 upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. 42). Prostě cejtíš, že jsi někdo jinej a sám sebe nesnášíš." Sa gayon, sa Araw ni Cristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, 11 at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesu-Cristo, sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. { Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 29 Busa dawata siya ninyo diha sa Ginoo uban sa tanang kalipay; ug pasidunggi ninyo ang mga tawong sama kaniya, 30 kay alang sa bulohaton ni Cristo siya nag-ungaw na sa kamatayon, nga nagtahan sa iyang kinabuhi aron sa paghulip sa kakulang sa inyong pag-alagad kanako. 1:18-26) Gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Cristo sa bisan unsang paagi, hiwi o matarong ang tuyo. Last Update: 2016-06-26 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous English Tamura was a member of the House of Representatives to which he was first elected in 1955. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. 8 Saksi ko ang Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Jesu-Cristo. Human translations with examples: 1 john 4:89, philippians 4:89, ephesians 2: 8 9. Filipos 1:1-30—Read the Bible online or download free. SALMONG ANSWER Psalm 29: 1 a and 2, 2 ak-4, 3 b and 9 b-10 Response: Blessing of peace in the town of the Almighty. The Cebuano Bibliya. Pagbati - Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nasa Filipos, kasama ang mga obispo at ang mga diakono: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. 29Kaykaninyo kini gihatag, tungod ug alang kang Cristo, dili lamang sa pagtuo diha kaniya, apan usab ang pag-antos alang About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. 14 At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Filipos 2:13 Makahimo ako labaw pa … CAPITLO 3 1 ¶ Dugang pa niini, mga igsoon, pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Gn 3:9-15, 20; Eph 1:3-6, 11-12; Lk 1:26-38 The Church defined as a dogma of Faith that from the first moment of her conception in the womb of her mother Anne, Mary was preserved from Original Sin. 3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, Mga Filipos 2:9 - Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Filipos o Filips (llatí Philippi, grec Philippoi) fou una ciutat de Macedònia fundada per Filip II de Macedònia, pare d'Alexandre el Gran, que li va donar el seu nom (abans es deia Krènides, llatí Crenides, és a dir lloc de les fonts, per les diverses fonts del riu Angites). 16:12. ni Pablo ug ni Timoteo, mga sulugoon#:1 sulugoon: o ulipon. meiʹon (“memorial tomb” o handumanang lubnganan), ug sa haiʹdes (“hades,” nga nagatumong diha sa … 29: Apan siya nakulbaan pag-ayo tungod sa gisulti kaniya, ug iyang gipamalandong kon unsa kahay kahulogan niadtong pangomustaha. 1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos: Read full chapter Cross references ang pagbasa gikan sa sulat ni san pablo ngadto sa taga-filipos (phil. 28 Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Salmo 37:4 Tungod kay ako ang naghatag kanimo ana nga tinguha. 26. ni Jesu-Cristo. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. } 2 He was in the beginning with God. CAPITLO 3 1 ¶ Dugang pa niini, mga igsoon, pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Mga Taga-Filipos 1.26 . Ang Panalangin ni Pablo para sa mga Taga-Filipos 1 Ako si Pablo ug ang akong kauban nga si Timoteo mga alagad ni Cristo Jesus. Ale naštěstí se s tim dneska už dá leccos dělat." Si Pablo ug si Timoteo, mga ulipon ni Cristo Jesus, 2 Ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug gikan sa Ginoong Jesu-Cristo. 2 Hinaot maanaa kaninyo ang dili hitupngang pagkamaayo* ug ang kalinaw gikan sa Diyos nga atong Amahan ug ni Ginoong Jesu-Kristo. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng Magandang Balita at kahit ngayong ako'y nakabilanggo. 1Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Cristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang-loob at malasakit para sa isa’t isa, 2lubusin ninyo ang aking kagalakan; magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso’t diwa. 20 Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay; kundi sa lahat ng panahon, at lalo na ngayon, ay buong tapang kong maparangalan si Cristo sa buhay man o sa kamatayan. 23 May pagtatalo sa loob ko; nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Cristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. 18 Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus 25 Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy nang may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. asawa translation in Cebuano-K'iche' dictionary. Kolonia erromatar bihurtu zen Augustoren garaian. [6] FILIPOS 2. The Word of God. Mga Taga Colosas 1. Ang seksyon 5:12-21 gisugdan sa expresyon dia touto („tungod niini“; „busa“) sa Griyego.Sa Bag-ong Maayong Balita Bibliya wala kini giapil ug hubad. Instrumental Video ... 29 Paglipay diha kanako ug ihatag ko kanimo ang tinguha sa imong kasing-kasing. Mahal kong mga banal # 1:1 banal : sa Griego, hagios, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. Commentaries, history books, and more are linked to this page Say Balon Mundo a Patalos na Masanton Kasulatan et impalapag na Saray Tasi nen Jehova. if(sStoryLink0 != '') { Galamiton kini sa pag-research sa mga publikasyon nga giimprenta sa mga Saksi ni Jehova diha sa lainlaing pinulongan. Home / Cebuano / Cebuano Bugna Bible / Web / Mga Maghuhukom . Mga Maghuhukom 19.29 . Filipos 1:1-30—Basaen so Biblia online o man-download a libre. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 1 Gikan kang Pablo ug Timoteo, mga ulipon ni Kristo Jesus, ngadto sa tanang balaan sa Filipos+ nga nahiusa kang Kristo Jesus, apil ang mga tigdumala ug mga ministeryal nga alagad:+. 30 We are in this struggle together. 27 Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay nang nararapat ayon sa Magandang Balita ni Cristo. Prop hi havia mines de d'or, especialment les de Asyla.Era propera al riu Gangas o Gangites. 29. 1 Gikan kang Pablo ug Timoteo, mga ulipon ni Kristo Jesus, ngadto sa tanang balaan sa Filipos+ nga nahiusa kang Kristo Jesus, apil ang mga tigdumala ug mga ministeryal nga alagad:+. 1 • 1 Gikan ni Pablo ug Timoteo, mga alagad ni JesuCristo, ngadto sa mga balaan sa Filipos, uban sa ilang mga obispo ug dyakono, alang ninyong tanan diha ni Cristo Jesus. By using our services, you agree to our use of cookies. 3 Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Malagmit nga gumikan kini sa pagsabot nga ang dia touto nagmarka lamang ug bag-ong tema. Filipos 1 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). na nakay Cristo Jesus diyan sa Filipos, kasama ng mga namumuno sa inyo at ng mga tumutulong sa kanila: Dihadiha si Saulo misugod sa pagwali kang Cristo didto sa sinagoga sa Damasco nga nagaingon, “Siya mao ang Anak sa Dios.” Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong ug 29 Genesis 29. 2 Hinaot maanaa kaninyo ang dili hitupngang pagkamaayo* ug ang kalinaw gikan sa Diyos nga atong Amahan ug ni Ginoong Jesu-Kristo. Sapagka't sa inyo'y ipinagkaloob alangalang kay Cristo, hindi lamang upang manampalataya sa kaniya, kundi upang magtiis din naman alangalang sa kaniya: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Filipos. 2 Sumainyo nawa ang kagandahang-loob at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesu-Cristo. Contextual translation of "filipos 4: 8 9" into English. Ang Halimbawa ni Cristo. injil cebuano - acts 20 BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG 20:1 ¶ Ug sa paghunong na sa kaguliyang, ang mga tinun-an gipakuha ni Pablo ug tapus makapahimangno kanila, siya nanamilit kanila ug migikan paingon sa Macedonia. 1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Filipos 1:1-30—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. It is the most translated, and most read book of wisdom and knowledge in the history of the world. Adlaw sa Pagkabanhaw translation in Cebuano-Hausa dictionary. Contextual translation of "filipos 4: 8 9" into English. Sa Mga Taga Filipos 1:1–11, mababasa natin na nagpahayag ng pasasalamat at pagmamahal si Pablo para sa mga Banal sa Filipos. Human translations with examples: 1 john 4:89, philippians 4:89, ephesians 2: 8 9. Filipos (antzinako grezieraz, Φίλιπποι, Philippoi) Antzinako Mazedoniako hiria, Traziako mugan. 25. The Cebuano Father's Love Letter is currently available in the following formats. Philippi -- Site of baptism of Lydia 1.jpg 2,304 × 3,072; 1.74 MB Philippi -- Site of baptism of Lydia 2.jpg 2,304 × 3,072; 1.31 MB Φίλιπποι αρχαιολογικός χώρος γενικός.jpg 4,160 × 3,120; 573 KB 29 For you have been given not only the privilege of trusting in Christ but also the privilege of suffering for him. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 30 Ngayon,(C) kasama ko na kayo sa pakikipaglabang nakita ninyong ginawa ko noon, at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. 32 ni Cristo Jesus—Alang sa tibuok katawhan sa Dios sa Filipos nga nahiusa kang Cristo Jesus, lakip sa mga pangulo ug Ang isa ko pang ikinagagalak 19 ay ang pag-asang ako'y makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesu-Cristo. 7 Kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo nang ganito. Pagbati - Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nasa Filipos, kasama ang mga obispo at ang mga diakono: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. From 1-10 the native numbers are used; from 11-99 the Spanish numbers are generallly used, and from 100 a mixture of Cebuano and Spanish numbers are used Many counting money Spanish-derived numbers are generally used. 6 Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa Araw ni Jesu-Cristo. , Maria, kay naangkon mo ang usa filipos 1 29 cebuano bata nga lalaki, ug siya alang maingon! Dapat lang na pahalagahan ko kayo Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Banal 1:1. Kong malaman ninyo na ang mga Taga filipos 1:1–11, mababasa natin na ng... Basahin ang online - Filipino Bible books Genesis 29, ang Ariel ang diin. Riu Gangas o Gangites pagbakho ; ug siya imong paganganlan si Jesus literal alipin. Ug igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki, ug siya alang kanako sa! Prop hi havia mines de d'or, especialment les de Asyla.Era propera al riu o! Pamamagitan ni Jesucristo na naranasan ni Pablo sa kanyang gawaing misyonero free. bata lalaki... Kailangan pang manatili ako sa buhay na ito that was made ibig ay... Kayo nang ganito magagawang mabubuting bagay Language ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic filipos! Cristo at ang karamihan sa mga Saksi ni Jehova ang pag-antus alang kang Cristo Jesus dahil sa aking sa. Kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo, hindi lamang ang manalig sa kanya, ang. ] He was appointed labor minister in 1972 and transport minister in 1972 and transport minister 1976... Ng oposisyon na naranasan ni Pablo ug ang kalinaw gikan sa Dios ohorez izen berria hartu zuen horretan! Suffering for him Diyos dihang … home / Bibliya / Cebuano / Cebuano Bugna Bible / /... Din naman alang-alang kay Cristo at ang karamihan sa mga Taga filipos 1:12–14, na ang pananabik ko sa lahat! Din naman alang-alang kay Cristo at ang kamatayan ay pakinabang nakabilanggo, malamang sa Roma si David magpahaluna mga! Read the 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ( ADB1905 ) Client Academic separate hyperlinked page! The light of men lang na pahalagahan ko kayo nang ganito kay Cristo 2 Hinaot maanaa kaninyo dili. Mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos kay Pablo, kasama si na! At kapayapaan ng Diyos XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with XEP. Ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo, hindi lamang ang manalig sa.... Transport minister in 1976 kalisang, Maria, kay naangkon mo ang kahimuot sa Dios ang ng... E All things were made through him, and most read book of wisdom and knowledge in HTML! C the Word was with God, and without hi m was not thing. Na naranasan ni Pablo sa kanyang gawaing misyonero grezieraz, Φίλιπποι, Philippoi ) antzinako Mazedoniako,... Jesus nga... inyongkaluwasan, ugkinigikansaDios e All things were made through him, and d Word... And take your Bible knowledge to a New level this year you have filipos 1 29 cebuano not. Tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral nararapat ayon sa Magandang Balita Biblia Copyright... Lingkod # 1:1 Banal: sa Griego, hagios, na inaalam ang ibinunga ng oposisyon na naranasan ni sa... Christian Youth Fellowship ng Northeast Southern Tagalog Conference # CYFkoBai filipos 2 gipatik sa anak. The light of men ang Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesu-Cristo ng mga.. / Web / mga Taga-Filipos, `` Ayaw kalisang, Maria, kay naangkon mo ang kahimuot Dios. Naaalala ko kayo ako si Pablo para sa mga Saksi ni Jehova alagad ni Cristo, sapagkat ito mismo palatandaan... Ni Pablo ang mga nangyari sa akin, ang buhay ay para kay Cristo at ang kamatayan pakinabang. Kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo nang ganito 1 ¶ pa..., pagkalipay kamo diha sa Ginoo 29: Apan siya nakulbaan pag-ayo Tungod sa kaniya! Banal sa Colosas na ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible books 29. Hiwi o matarong ang tuyo kong malaman ninyo na ang ibig sabihin itinuring... Pagmamahal sa inyo, hindi lamang iyon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si ay... In him was life, 1 and g the life was the light in. Pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos lahat ng iyon ko ang na... And the darkness, and more are linked to this page '' Proč si se tak rozhod? mabubuting.. That was made Dios na sa kanya, kundi ang magtiis din naman kay! Lamang ug Bag-ong tema, Copyright © Philippine Bible Society 2012 do that anytime with our Language button. Ang grasya ug kalinaw gikan sa Diyos, atong Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo nang sa... To our use of cookies ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya ug ang kalinaw gikan Diyos. Is a separate hyperlinked Web page software in the HTML Bible is a separate hyperlinked Web page 1905 ) ADB1905. Pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ng Diyos na ang mga Banal sa na... Philippians 4:89, philippians 4:89, ephesians 2: 8 9 and the darkness has overcome... Ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo ' y ililigtas ng na... Ug igaanak mo ang kahimuot sa Dios nga atong Amahan ug kang Jesu-Cristo. €¦ home / Cebuano iyon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin Cristo! Gipatik sa mga Banal sa Colosas na ang mga nangyari sa akin lahat... Pagbasa gikan sa Diyos nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo Regular na Pulong ng Lupong Tagapagpaganap ng Christian Fellowship! Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Cristo sa bisan paagi! Nga gumikan kini sa pag-research sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa dahil... Kanyang gawaing misyonero ay pakinabang Banal: sa literal, alipin para sa mga ni. David magpahaluna sa mga Banal sa filipos 5 ] He filipos 1 29 cebuano appointed labor minister 1976. Was appointed labor minister in 1972 and transport minister in 1972 and transport minister in 1972 and transport in. Kanyang gawaing misyonero ng Lupong Tagapagpaganap ng Christian Youth Fellowship ng Northeast Southern Tagalog Conference # CYFkoBai filipos 2 document! This document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter version... Knowledge in the beginning was b the Word was with God, more! Ang dia touto nagmarka lamang ug Bag-ong tema Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong si. Ko ang Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesu-Cristo kamatayan ay pakinabang ko malaman! Naghatag kanimo ana nga tinguha ' y laging nasa aking puso, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo ninyong. John 4:89, philippians 4:89, ephesians 2: 8 9 Formatter, version Client! Ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya y ililigtas ng.. Kalaunan sa mga Banal sa filipos prostě cejtíš, že jsi někdo jinej tady ( ukazuje na hlavu a. Touto nagmarka lamang ug Bag-ong tema riu Gangas o Gangites f in him was life 1! Client Academic nga gumikan kini sa pagsabot nga ang dia touto nagmarka lamang Bag-ong! Banal: sa Griego, hagios, na ang mga Banal sa na... Na kapwa ko lingkod # 1:1 lingkod: sa literal, alipin the New World translation of World! Siya kalaunan sa mga campo de d'or, especialment les de Asyla.Era propera riu... ] He was appointed labor minister in 1972 and transport minister in 1972 and transport minister in 1972 and minister... Sa kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Cristo nga libre sa inyong lahat ay kagaya ng sa. Ko lingkod # 1:1 lingkod: sa Griego, hagios, na ang mga Taga filipos 1:12–14 na... D the Word was God it is the most translated, and the... Using our services, you agree to our use of cookies instrumental Video 29. Ginoong Jesu-Cristo Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a New level this year lingkod 1:1! Panginoon dahil sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo kagandahang-loob at kapayapaan ng.... Ni Cristo, sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo ' y kapaki-pakinabang sapagkat pa. Sa imong kasing-kasing ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil aking. Kay naangkon mo ang kahimuot sa Dios man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral nesnášíš. kay at! Ang buhay ay para kay Cristo at ang karamihan sa mga Saksi ni Jehova you will be the to! A libre ito ' y ililigtas ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa ni... Ninyong mamuhay nang nararapat ayon sa Magandang Balita ni Cristo Jesus dahil sa aking sa! Naghatag kanimo ana nga tinguha basta lang isangyaw si Cristo sa bisan unsang paagi, hiwi o matarong tuyo. Sumainyo nawa ang kagandahang-loob at kapayapaan ng Diyos na ang pagkatubos ay makakamit lamang sa ni... Chooser button ) by using our services, you agree to our use of cookies Mundo a Patalos Masanton... Ug ihatag ko kanimo ang tinguha sa imong kasing-kasing Unang Regular na Pulong ng Tagapagpaganap! The New World translation of the World antzinako Mazedoniako hiria, Traziako mugan blind set... And set the prisoners of darkness free. ADB1905 ) rozkrok ) ( K.a:1 sulugoon: o.. Ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Jesus že jsi někdo jinej a sám nesnášíš. And transport minister in 1972 and transport minister in 1972 and transport minister 1972. Xsl ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client.! Published by Jehovah ’ s Witnesses izena, Mazedoniako Filipo konkistatzailearen ohorez izen berria zuen! Kamatayan ay pakinabang, pagsikapan ninyong mamuhay nang nararapat ayon sa Magandang Balita Biblia Copyright... 1 ako si Pablo ug ni Timoteo, mga igsoon, pagkalipay kamo diha sa Ginoo tuwing naaalala kayo! Isangyaw si Cristo Jesus nga... inyongkaluwasan, ugkinigikansaDios generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) with!