THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 42 (Note: Rev. Other readings used are Isaiah 42:1-7 and Psalm 27:1-3, 13-14.In the Revised Common Lectionary, which is He won’t call attention to what he does with loud speeches or gaudy parades. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 22Nguni't ito ay isang bayang nanakaw at nasamsam; silang lahat ay nangasilo sa mga hukay, at sila'y nangakubli sa mga bilangguan: sila'y pinaka huli at walang magligtas; pinaka samsam, at walang magsabi, Iyong papanumbalikin. Sermons in Tagalog MGA PANGARAL SA TAGALOG Maari ... (The Conversion and Call of Isaiah) 11 - 01 - 2015 AM LUBOS NA KASAMAAN ni Dr. C. L. Cagan (Your Total Depravity by Dr. C. L. Cagan) 10 - 17 - 2015 PM: KATUWIRANG UMAAPOY! Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, at ng kapurihan niya na mula sa wakas ng lupa; kayong nagsisibaba sa dagat, at ang buong nariyan, ang mga pulo, at mga nananahan doon. At aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman; sa mga landas na hindi nila nalalaman ay papatnubayan ko sila; aking gagawing kadiliman ang liwanag sa harap nila, at mga likong daan ang matuwid. Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng Cedar: magsiawit ang mga nananahan sa Selah, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. o ang bingi, na gaya ng aking sugo na aking sinusugo? Isaiah 42:1-4: 2020-09-21 The Quiet Peacemaker: Isaiah 42:1-4: 2020-09-19 Justice or Just Us? Sa Isaiah 14:12, sagisag ang pangalang ito para isang hari ng Babilonya na malapit nang bumagsak mula sa katungkulan. He’ll set everything right among the nations. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin: siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. To Get the Full List of Definitions: Lusiper sa Biblia Sacra Vulgata: . ( B) in whom I delight; ( C) I will put my Spirit. The Lord's Chosen Servant Isaiah 42. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. But we’ve entered in the middle of the story of God’s people, so the point will be lost if the preacher doesn’t state … Continue reading "Commentary on Isaiah 42:1-9" 22 Makinig kayong mga bingi; at tumingin kayong mga bulag, upang kayo'y mangakakita. Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Sino ang bulag kundi ang aking lingkod? Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko: bago mangalitaw ay sinasaysay ko sa inyo. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? o ang bingi, na gaya ng aking sugo na aking sinusugo? Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.1. Chapter 42 - Isaiah | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Ang Panginoon ay lalabas na parang makapangyarihang lalake; siya'y pupukaw ng paninibugho na parang lalaking mangdidigma: siya'y hihiyaw, oo, siya'y hihiyaw ng malakas; siya'y gagawang makapangyarihan laban sa kaniyang mga kaaway. Ganito ang sabi ng Dios na Panginoon, na lumikha ng langit, at nagladlad ng mga yaon; siyang naglatag ng lupa at ng nagsisilitaw rito; siyang nagbibigay ng hinga sa bayang nito, at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito: Ako, ang Panginoon, ay tumawag sa iyo sa katuwiran, at hahawak ng iyong kamay, at magiingat sa iyo, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa; Upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. 11 Ang mga bagay na ito ay aking gagawin, at hindi ko kalilimutan sila. 6 16At aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman; sa mga landas na hindi nila nalalaman ay papatnubayan ko sila; aking gagawing kadiliman ang liwanag sa harap nila, at mga likong daan ang matuwid. 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. 1 sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon? sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon? Ako ang Panginoon; na siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Isaiah Images and Notes. 10 - 11 - … 20Ikaw ay nakakakita ng maraming bagay, nguni't hindi mo binubulay; ang kaniyang mga tainga ay bukas, nguni't hindi niya dininig. Ikaw ay nakakakita ng maraming bagay, nguni't hindi mo binubulay; ang kaniyang mga tainga ay bukas, nguni't hindi niya dininig. Ikaw ay nakakakita ng maraming bagay, nguni't hindi mo binubulay; ang kaniyang mga tainga ay bukas, nguni't hindi niya dininig. 19Sino ang bulag kundi ang aking lingkod? 11Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng Cedar: magsiawit ang mga nananahan sa Selah, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin: siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. na makikinig at didinig para sa panahong darating? Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kaniyang katuwiran, na dakilain ang kautusan, at gawing marangal. Sa Lumang Tipan Job 11:17 "At ang iyong buhay ay magiging lalong maliwanag kay sa katanghaliang tapat; bagaman magkaroon ng kadiliman, ay magiging gaya ng umaga (Lusiper)." Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. Yeshayahu - Isaiah - Chapter 41 « Previous Chapter 40. I’ve bathed him with my Spirit, my life. 3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon, at mangagpahayag ng kaniyang kapurihan sa mga pulo. Behold my servant, H5650 whom I uphold H8551; mine elect, H972 in whom my soul H5315 delighteth H7521; I have put H5414 my spirit H7307 upon him: he shall bring forth H3318 judgment H4941 to the Gentiles. Tagalog Bible: Isaiah. Bibliya Tagalog Holy Bible. Chapter 41. ... Be the first to ask a question for this page! IS 42:2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. 25 Ako, ang Panginoon, ay tumawag sa iyo sa katuwiran, at hahawak ng iyong kamay, at magiingat sa iyo, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa; Isaiah 6:1-3 - In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Aking gagawing giba ang mga bundok at mga burol, at tutuyuin ko ang lahat nilang mga pananim; at gagawin kong mga pulo ang mga ilog, at aking tutuyuin ang mga lawa. IS 42:3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. 15 Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? The Book of Isaiah. I’m backing him to the hilt. In the opening verses of Isaiah chapter 42, Jehovah foretold the work of his “chosen one.”. At aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman; sa mga landas na hindi nila nalalaman ay papatnubayan ko sila; aking gagawing kadiliman ang liwanag sa harap nila, at mga likong daan ang matuwid. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng Cedar: magsiawit ang mga nananahan sa Selah, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. Expounding on Isaiah 42: 1 - 10 - the character of the Suffering Servant. 13Ang Panginoon ay lalabas na parang makapangyarihang lalake; siya'y pupukaw ng paninibugho na parang lalaking mangdidigma: siya'y hihiyaw, oo, siya'y hihiyaw ng malakas; siya'y gagawang makapangyarihan laban sa kaniyang mga kaaway. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? We see Isaiah telling them here, that the idols of their own, and the idols of their friends, are not enough to save them. Makinig kayong mga bingi; at tumingin kayong mga bulag, upang kayo'y mangakakita. 2 Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. 21Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kaniyang katuwiran, na dakilain ang kautusan, at gawing marangal. Next » Chapter 42. Isaiah 42:1-25 42 * * Here is my servant whom I use, my chosen in whom I take satisfaction: I have put my spirit on him; he shall bring out judgment for the nations. 8Ako ang Panginoon; na siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan.